ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้สำหรับประกอบการสอนในรายวิชา วผ 201 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นรายวิชาเอกบังคับ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยได้เริ่มต้นเขียนเอกสารประกอบการสอนนี้ตั้งแต่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยความตระหนักว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการวัดและการทดสอบโดยตรงยังมีอยู่น้อย ทำให้ไม่เกิดความหลากหลายในการศึกษาค้นคว้า จึงได้เขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นิสิตได้ศึกษาประกอบกับเอกสารอื่น ๆ
หวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ทุกท่านที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดและการทดสอบ สำหรับพัฒนาการเรียนรู้และองค์ความรู้ทางด้านนี้ต่อไป
** เอกสารทั้งหมดนี้บันทึกเป็นนามสกุล .pdf ท่านสามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader for PC และ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader for Pocket PC สำหรับเครื่อง Pocket PC

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548