แบบทดสอบ Emotional Intelligence ชุดที่ 2

คำชี้แจง

แบบทดสอบชุดนี้มีจำนวน 26 ข้อความ ให้ท่านพิจารณาข้อความทั้ง 26 ข้อความว่าเป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านมากน้อยเพียงใด ถ้าสอดคล้องเป็นจริงตรงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่านให้คลิกในช่อง "จริงที่สุด" ถ้าไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นจริงตามคุณลักษณะหรือความรู้สึกของท่าน ให้คลิกที่ช่อง "ไม่จริง"

ข้อความจริงที่สุดค่อนข้างจริงไม่ค่อยจริง ไม่จริง
1. ฉันรู้สาเหตุในการเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ของฉัน
2. ฉันรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเสมอ
3. ฉันบอกได้ว่าขณะนี้ฉันรู้สึกเช่นไร
4. ฉันบอกได้ว่าฉันเสียใจเรื่องอะไร
5. ฉันยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานแม้ว่าฉันจะเพิ่งทะเลาะกับน้องหรือพี่ของฉัน
6. ฉันสามารถพูดคุยได้อย่างปกติกับคนที่ฉันไม่ชอบ
7. ฉันสามารถยิ้มให้กับคนที่ฉันรู้ว่าเขาเกลียดฉัน
8. แม้จะมีเรื่องไม่สบายใจ แต่ฉันก็ยังมีสมาธิในการทำงาน
9. ฉันสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้
10. ฉันยินดีรอคอยเพื่อความสำเร็จของฉัน
11. แม้ฉันจะล้มเหลว แต่ฉันก็จะพยายามสู้ต่อไป
12. ฉันมีพลังที่จะต่อสู้เสมอ
13. แม้จะพ่ายแพ้สักกี่ครั้ง ฉันก็ไม่เคยคิดท้อถอย
14. หากมีอุปสรรคในการทำงาน ฉันจะพยายามเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้
15. หากฉันสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้ ฉันจะพยายามใหม่ในการสอบครั้งต่อไป
16. ฉันไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด ๆ
17. ฉันเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ฉันทำไม่ได้
18. ฉันไม่ย่อท้อแม้ว่างานนั้นจะยากลำบากเพียงใด
19. ฉันเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
20. ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องรับฟังปัญหาของผู้อื่น
21. ฉันรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข
22. เมื่อได้รับข่าวดีจากเพื่อน ฉันจะรู้สึกยินดีไปด้วย
23. ฉันสามารถขจัดปมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของฉันได้
24. ฉันมักอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ
25. ฉันสามารถพูดคุยกับคนที่ฉันเพิ่งรู้จักได้
26. ฉันเป็นคนที่มีคนรู้จักมาก

  


แบบทดสอบวัดวุฒิภาวะทางอารมณ์ฉบับนี้ได้สร้างโดยยึดตามทฤษฎีของ Goleman ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
2.1 การรับรู้อารมณ์ตนเอง (Knowing one’s emotions) หมายถึง การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองได้ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
2.2 การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotions) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถสะกดอารมณ์ของตนเองไว้ได้และแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้สึกต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ ในทางที่ดี มีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
2.3 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivating oneself) หมายถึง ความสามารถในการสร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือบรรลุถึงการเรียนรู้ที่ตั้งความหวังไว้ และสามารถควบคุมตนเองและคิดแก้ไขปัญหาในยามเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้
2.4 ความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น (Recognizing emotions in others) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดหรือความต้องการของผู้อื่น อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
2.5 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (Handling relationships) หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับบุคคลอื่น มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอื่น สามารถแก้ปัญหาความขัแย้งและการเจรจาที่ขัดแย้งกัน มีความเป็นมิตรและอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น